–       Хүүхдийн эрхийг дээдлэх;

–       Хүүхэд бүрт тэгш хандах;

–       Хүүхдэд ээлтэй,  аюулгүй орчныг стандартын дагуу бүрдүүлсэн байх;

–       Хувь хүний эрх ашиг, нэр төрийг хүндэтгэн нууцлалыг сахих;

–       Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангах;

–       Дутуу болон бага жинтэй нярайг торниулахтай холбоотой шийдвэрийг  нотолгоонд суурилан гаргах;

–       Гэр бүл, эцэг эхэд чирэгдэлгүй, ил тод, шуурхай, нээлттэй үйлчилж  шаардлагатай мэдээллээр хангах;

–       Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөх;

–       Олон талт хамтын ажиллагаа, нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх.