3Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний  чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Хүүхдийн төв сувиллаас үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулан “Сувилагчийн нэг өдөр аян”-ыг   зорилтот бүлэг, ард иргэд, сургууль цэцэрлэг байгууллагын хүрээнд  зохион байгууллаа.14

Аяны хүрээнд хөтөлбөрийн дагуу сувилагчдын багийг томилон  Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг 3 цэцэрлэг, 3 сургууль, 2 байгууллага,  дээр зохион байгуулж 362 иргэнд эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээ үзүүлж 7 төрлийн 960 ш тараах материал,  зөвлөмж тарааж 102 хүүхдийг хүүхдийг витаминжуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.625