Та санал хүсэлтээ үлдээгээрэй 🙂

2015-11-12 10:45:13

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2016-10-07 13:20:49

Иргэдийн гомдол, саналыг хүлээн авах барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2016-10-24 12:49:05

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ

2017-01-09 17:15:08

2016 онд иргэдээс Хүүхдийн төв сувилалд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2017-01-12 10:03:34

4-р улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2017-01-12 10:07:20

өргөдөл гомдлын 1,2-р улирлын тайлан

2017-08-21 11:26:48

өргөдөл гомдлын 3-р улирлын тайлан

2017-10-13 14:39:00

ХҮҮХДИЙН ТӨВ СУВИЛЛЫН 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2019-03-04 09:53:04

ХҮҮХДИЙН ТӨВ СУВИЛЛЫН 2019 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2019-06-24 09:59:52

ХҮҮХДИЙН ТӨВ СУВИЛЛЫН 2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2019-09-30 10:02:04

Хүүхдийн сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлэх, ялган оношлох

2019-11-22 00:25:30

ХҮҮХДИЙН ТӨВ СУВИЛЛЫН 2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2019-12-30 10:02:53

ХҮҮХДИЙН ТӨВ СУВИЛЛЫН 2019 ОНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2019-12-30 10:04:58