IMG_0017

98. 4р улирал урамшуулал

Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай” журмын 1.4-д заасны дагуу хүүхэд, нярайн эмч сувилагчид сар бүр үндсэн цалингийн 10 хувьтай тэнцэх нэмэгдэл олгож байна. Давхардсан тоогоор 417  хүнд 23.449.467 төгрөг олгосон. II. III улирлын үр дүнгийн үнэлгээ А үнэлгээ авсан – 76 В үнэлгээ авсан С үнэлгээ авсан-  1 Нийт 106 ажилтанд цалингийн  30-20 %  нэмэгдэл уламшуулал олгож  […]