хасхом

хасхом албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам  батлах тухай

legalinfo.mn-НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ-2

29.амбулаторын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам

сувилуулагч хүлээн авах гаргах шилжүүлэх

  ХҮҮХДИЙН ТӨВ СУВИЛАЛД СУВИЛУУЛАГЧИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ГАРГАХ  ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь тус сувилалд сувилуулагч хүүхдийг хүлээн авах, гаргах, шилжүүлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хоёр. Эмчилгээ, сувилгааны үндсэн чиглэл 2.1. Сувилал нь дараах чиглэлээр сувилуулагчдыг хүлээн авч хэвтүүлэн эмчлэх,  өдрийн  эмчилгээний тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. Хэвтүүлэн эмчлэх хэсэгт: Дутуу болон бага жинтэй төрсөн нярайг торниулах, асаргаа, сувилгаа хийх Эрүүл гүйцэд нярайг сувилах, […]

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2006  оны  07  сарын 06  өдөр АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь  авлигатай  тэмцэх үйл ажиллагаа,  авлигатай  тэмцэх байгууллагын  эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад  оршино. 2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж 2.1.Авлигын эсрэг хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль1, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2.Монгол Улсын олон […]

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2012 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хуулиар хүлээсэн албан үүрэг хоорондын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, хянах замаар нийтийн албаны үйл ажиллагааг нийтийн ашиг […]

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ 2011 оны 05 сарын 05 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот   ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт  1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, иргэний эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийг хангахад аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, иргэний гүйцэтгэх үүрэг, эрүүл мэндийн байгууллага, ажилтны үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.             […]